top of page

Vedtægter for Nexø Golfklub

§ 1 - Navn og hjemsted.
Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune.

Golfklubben skal være medlem af Dansk Golf Union under Danmarks Idrætsforbund og er
underlagt disses love og bestemmelser.

§ 2 - Formål.
Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med
udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten.

Klubben skal drive en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således
at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet.

§ 3 - Medlemskab.
Som medlem optages enhver, der opfylder Dansk Golf Unions bestemmelser for optagelse i
en golfklub under Dansk Golf Union.

Såvel aktive som passive medlemmer optages. Kun aktive medlemmer har ret til at spille på
golfbanen. Kun fysiske personer kan optages som medlem.

Klubbens medlemskategoirer fastlægges af bestyrelsen. Ændringer skal godkendes af
generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan fastsætte konkrete tilbud for enkelte eller grupper af golfspillere. Tilbudene
kan ikke indebære medlemskab af klubben.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde golfklubbens vedtægter og leve op til foreningens
formålsbestemmelse.

§ 4 - Indmeldelse.
Bestemmelser for indmeldelse og udmeldelse fastlægges af bestyrelsen.

Udmeldelse.
Til gyldig udmeldelse kræves, at denne sker skriftligt til sekretariatet med mindst 14 dages
varseltil en 1. januar eller 1. juli.

§ 5 - Indskud og kontingent.
Indskud og kontingent fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning. Bestyrelsen fastsætter
indbetalingsterminer og opkrævningsformer.

§ 6 - Restance.
Kontingentrestance ud over 1 måned fra forfaldsdatoen medfører midlertidig eksklution, med
mindre bestyrelsen finder rimeligt grundlag til at dispensere herfra.

Genoptagelse af medlemska
b kan først ske, når hele restancen er betalt af den ekskluderede.

§ 7 - Ordinær generalforsamling.
Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.
Ordinær generalforsamling afholdes på Bornholm hvert år inden udgangen af marts måned.

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved opslag på klubbens hjemmeside og ved
opslag i klubhuset med angivelse af dagsorden, indkomne forslag fra bestyrelsen og
medlemmerne samt revideret regnskab.

Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt til
bestyrelsen senest 1. februar.

Alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde, har adgang til
generalforsamlingen. Alle aktive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, har stemmeret
med hver en stemme.

Der kan kun stemme ved personligt fremmøde.
Såfremt der skulle opstå en helt ekstraordinær situation, som umuliggør fysisk fremmøde til
generalforsamling, kan generalforsamling afholdes virtuelt.

§ 8 - Dagsorden til ordinær generalforsamling.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af indskud og medlemskontingenter.
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Forslag fra medlemmerne
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor og revisorsupleant
9. Eventuelt

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræves vedtagelse af vedtægts
ændringer, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt halvdelen af de fremmødte stemmeberettigede
medlemmer forlanger det. Ved personvalg skal der dog altid afstemmes skriftligt.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig
afstemning efter følgende afstemningsmetode:
Der stemmes om samtlige ledige poster på en gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan
stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med èn stemme på hver
kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg mellem de kandidater, der har lige stemmetal, straks
afholdes efter samme regler, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Der udfærdiges et referat over generalforsamlingens beslutninger. Referat godkendes og
underskrives af dirigenten.


§ 9 - Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst
1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen
med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens
modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som
indkaldelse til ordinær generalforsamling.

Der udfærdiges et referat af den ekstraordinære generalforsamlings beslutninger. Referat
godkendes og underskrives af dirigenten.

§ 10 - Bestyrelsens sammensætning.
Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen idet der årligt afgår
op til 3 og op til 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Ethvert stemmeberettiget medlem er valgbart til bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer og
fastsætter selv sin forretningsorden.

I tilfælde af vakance i bestyrelsen supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste
generalforsamling.

§ 11 - Bestyrelsens kompetence.
Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i
klubbens anliggender.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens eller generalforsamlingens opfattelse
er behov for.

Bestyrelsen skal godkende udvalgenes medlemmer. Bestyrelsen fastsætter udvalgenes
opgaver og kompetance og giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§ 12 - Tegning og hæftelse.
Klubben tegnes af formanden eller næstformanden samt èt bestyrelsesmedlem i forening.

Optagelse af lån på mere end 100.000 kr. samt køb, salg og pantsætning af fast
ejendom kræver godkendelse af generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og meddele specialfuldmagter.

For de af bestyrelsen indgåede forpligtelser på klubbens vegne hæfter alene klubbens formue.

§ 13 - Årsrapport.
Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.
 
Årsrapporten revideres af en af generalforsamlingen valgt revisor og fremlægges af
bestyrelsen på foreningens ordinære generalforsamling. Årsrapporten kan rekvireres i
foreningens sekretariat 5 dage før afholdelse af generalforsamling.

§ 14 - Særlige bestemmelser i relation til Dansk Golf Union.
For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews fastsatte
regler, samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte lokale regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions
handicapsystem og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og - matcher sker i henhold
til det af DGU fastsatte slopesystem.

Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling
og opretholdelse af orden inden for klubbens område.

§ 15 - Disciplinær straf.
Opfylder medlemmet ikke sine medlemsforpligtelser, kan bestyrelsen straffe vedkommende
med advarsel, karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse fra klubben.

Bestyrelsen kan midlertidigt udelukke eller ekskludere et medlem, såfremt vedkommende
handler til skade for klubben.

Bestyrelsens afgørelse om eksklusion kan af medlemmet kræves forelagt og afgjort på
førstkommende generalforsamling. Indbringelse for generalforsamling har dog ikke
opsættende virkning.

Alle afgørelser kan af medlemmet endvidere kræves indbragt for Dansk Golf Unions Amatør -
og Ordensudvalg inden 4 uger efter, at forholdet er begået, eller at parten er blevet bekendt
med den afgørelse, der klages over.

§ 16 - Opløsning.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt
ekstraordinær generalforsamling.

Til beslutning om klubbens opløsning kræves mindst 2/3 af alle stemmeberettigede
medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede
medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på
generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede
stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde
til ekstraordinær generalforsamling, derskal afholdes inden 4 uger efter den første
generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af 2/3 af de repræsenterede
stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal.

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget som beskrevet, træffer generalforsamlingen ved
simpelt stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsning,
herunder afvikling af klubbens formueforhold.

Klubbens eventuelle overskud efter afvikling, skal varetages af en nyoprettet fond til fremme af
Golfsporten på Bornholm. I dennes fondsbestyrelse skal som min. være 2 repræsentanter fra
den sidst-siddende bestyrelse i Nexø Golfklub, 1 repræsentant fra Bornholms Idrætsråd og 1
repræsentant fra erhvervslivet på Østbornholm.

bottom of page