Generalforsamling

Så er det endelig blevet muligt at afholde vores generalforsamling for året 2020.

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 12. juni 2021 kl. 14.00 på Møbelfabrikken, Gammel Rønnevej 17, 3730 Nexø i hal 2. 

Der kræves coronapas og mundbind ved deltagelse i generalforsamlingen.

Der vil blive blive serveret en kop kaffe mm.

 

Dagsorden iht. vedtægterne:

 

 

GENERALFORSAMLING i NEXØ GOLFKLUB


Dagsorden:


1. Valg af dirigent


2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år


3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af indskud og medlemskontingenter


5. Forslag fra bestyrelsen


Bestyrelsen fremlægger forslag om tilføjelse af nyt afsnit i vedtægternes §7.Følgende afsnit foreslås tilføjet: ”Såfremt en lignende situation a-la Corona skulle opstå, kan generalforsamling afholdes virtuelt.

 

Bestyrelsen fremlægger forslag om ændring af sidste afsnit i §16. Forslag nuværende ordlyd: ”Eventuelt overskud ved afvikling skal anvendes til udvikling af Bornholms Turisme efter anvisning af Bornholms Regionskommune” slettes. Ny ordlyd foreslås: ”Klubbens evt. overskud efter afvikling, skal varetages af en nyoprettet fond til fremme af Golfsporten på Bornholm. I denne fond skal som min. skal være en repræsentant fra den sidst-siddende bestyrelse i NGK, en repræsentant fra Bornholms Idrætsråd og en repræsentant fra erhvervslivet på Østbornholm i fondsbestyrelsen.”


6. Forslag fra medlemmerne

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter


8. Valg af revisor og revisorsuppleant


9. Eventuelt

 

Vel mødt

Pbv.

Berit Myhre

Formand