top of page

Nexø Golf Klubs historie

Forord
Ved Nexø Golf Klubs generalforsamling i februar 2011 blev der fra forskellig side givet udtryk for et ønske om at få nedskrevet klubbens historie og opstart, mens der endnu var nogle tilbage af de”gamle”, der var med fra starten, og mens vi endnu var i stand til at huske noget, som det humoristiskblev udtrykt. Formanden Bjarne Freund Poulsen opfordrede derfor Halle Lou-Møller og Bent Kure til
at gå i gang med arbejdet. Som de venlige mennesker, de er, sagde ingen af dem nej til opgaven.


Undertegnede, der har kendt dem og arbejdet sammen med dem i mange år, kunne dog godt se på dem, at de mest havde lyst til at bruge deres fritid på at spille golf i stedet for at sidde foran en computer. Vi talte derfor sammen efter generalforsamlingen, og vi blev enige om, at hvis jeg fik det materiale, som de havde liggende samt noget fra Jørnn Lou-Møller, så ville jeg forsøge mig med et skrift, der passendekunne være færdigt ved Nexø Golf Klubs 30 års jubilæum i 2012.


Jørnn Lou-Møllers død i 2011 forsinkede projektet en del, men i efteråret fik jeg udleveret en stor indkøbspose af Bent, der havde samlet en del af sit eget materiale og fået noget fra Halle, der havde samlet noget fra hans egen tid som formand og fra sin bror Jørnns gemmer.
Det lykkedes mig også gennem Keld Nielsen at få fat i de mange mapper med fotografier som Kenny og Jette Nielsen tog fra midt i 1980’erne til midt i 1990’erne. Keld har derudover bidraget med mange billeder og en del faktuelle oplysninger om NGK. Hvad den mand ikke ved om golfklubben er ikke værd at vide.


Nogle vil måske synes, at skriftet er blevet temmelig langt, men jeg har ønsket at dokumentere så meget, som det overhovedet var mig muligt, således at en kommende skribent ved et 50 års jubilæum ikke er tvivl om klubbens historie og skal gætte sig til, hvem der gjorde hvad ud fra devisen: ingen nævnt ingen glemt. Man behøver jo heller ikke læse det hele på en gang.


Det er altid svært at skulle skrive om sig selv. Jeg har valgt at skrive mit navn og vi, når jeg omtaler mig selv i min tid som formand mm. for klubben, og ”jeg” når jeg som skribent sammenkæder klubbens historie. Jeg håber, at det giver mening for læserne.


Jeg vil gerne takke alle ovenstående for deres indsats. Skriftet er gennemlæst af Halle, Bent, Bjarne og Keld inden udgivelsen. Skulle der sidde nogle nuværende eller tidligere medlemmer tilbage med et spørgsmål om, hvorfor er jeg ikke nævnt - er fejlen min, fordi jeg så ikke har været grundig nok i min research, hvilket jeg i så fald på forhånd skal beklage.


God fornøjelse med læsningen og stort tillykke til NGK ’s medlemmer med de 30 år.


Nexø juni 2012


Hans Kofod-Andersen

1981 - 1982 Opstart

Det første konkrete arbejde med at søge etableret en golfbane på Dammegårds jorder i Poulsker, var en besigtigelse af golfbanen ved Robbedale med foredrag af initiativtageren til mødet, Halle Lou-Møller.Til stede var endvidere Jørn Lou-Møller, Preben Hansen, Ole Juul-Jensen og Ivar Jørgensen. Mødet foregik den 10. oktober 1981 og efter en besigtigelse af Dammegårds arealer samme dag afsendtes til orientering for kommunalbestyrelsen i Nexø kommune i kommune-plandebatten et brev, der ganske kort fortalte om baggrunden for de påbegyndte bestræbelser på at etablere en golfbane i Nexø kommune. Brevet var underskrevet af ovennævnte fem personer.


Den 27.oktober 1981 foretog to repræsentanter for DGU en besigtigelse af arealerne ved Dammegård og i skrivelse af 6. november 1981 konkluderes, ”at de besigtigede arealer er meget velegnede til golfformål”.


Ligeledes foranlediget af Halle Lou-Møller foreligger der et overslag af 11. november 1981 fra entreprenør Poul Larsen A/S over omkostninger ved anlæg af en 9-huls golfbane ved Dammegård. Overslaget omfatter såvel anlægsarbejder som leverance af diverse maskiner, men ikke klublokaler. Det samlede beløb incl. moms udgør 1.1 mill. kr. I december 1981 udtrykker såvel De samvirkende Bornholmske Turistforeninger samt Nexø-Dueodde Turistforening og Sydbornholms Turistforening sig positivt om projekt og anbefaler Nexø Kommune om at behandle projektet positivt.


I januar 1982 afholdes møde mellem Halle Lou-Møller, Ole Juul Jensen, Ivar Jørgensen og borgmester Preben Holm-Jensen omkring golfbaneplanerne. Borgmesteren var positiv overfor projektet og stillede i udsigt, at kommunen ville lade udarbejde den formentlig nødvendige og i hvert fald hensigtsmæssige
lokalplan. Endvidere var borgmesteren positiv overfor den tanke, at Nexø Kommune bidrog med et årligt beløb til banens drift svarende til en ufaglærts årsløn. Denne positive holdning blev bekræftet i diverse kommunale udvalg.


Den 5.marts 1982 afholdt initiativgruppen møde i Sparekassens lokaler i Nexø. Pga. flytning fra Bornholm udtrådte Ole Juul-Jensen af gruppen og samtidigt indtrådte Poul Andersen og Carsten Håkansson. Initiativgruppen bestod herefter af Halle Lou-Møller, Jørnn Lou-Møller, Preben Hansen, Poul Andersen, Carsten Håkansson og Ivar Jørgensen. Man blev enige om at udarbejde en lille folder
over projektet og at informere naboerne til Dammegård om dette samt at rette henvendelse til Helmuth Bach om annoncering i Tyskland.


Den 15. april afholdtes et møde på kommunens tekniske forvaltning mellem Tom Breckling og Halle Lou-Møller og Ivar Jørgensen. Det aftaltes at teknisk forvaltning skriver til Bornholms amtsråd og anmoder om en principiel udtalelse. Dernæst eller samtidigt hermed påbegyndes udarbejdelse af en lokalplan. Det understreges overfor teknisk forvaltning, at det er af betydning, at lokalplanen fremmes mest muligt, således at der uden væsentlig risiko kan sås græs i efteråret 1982.


For at fremskynde behandlingen af sagen i Nexø kommune og for at imøde-komme Teknisk forvaltnings rimelige ønske om en konkret ansøgning afsendte initiativgruppen en skrivelse allerede dagen efter til Nexø Kommunalbestyrelse. I skrivelsen ansøges om kommunalbestyrelsens anbefaling af projektet, og om at udarbejdelsen af en lokalplan iværksættes snarest.

Møde med borgmesteren.

Den 23. april var der møde i initiativgruppen i Sparekassens lokaler. Foruden den fuldtallige gruppe var mødt Helmuth Bach og Jens Erik Munch, sidstnævnte medbringende den glædelige oplysning, at et anseeligt antal tilsagn om bidrag med anparter var i hus. Carsten Håkansson redegjorde generelt om selskabs- former og Ivar Jørgensen redegjorde for lokalplanprocedure og møderne med Teknisk Forvaltning. Det blev besluttet, at Preben Hansen skulle kontakte Hans Dam på Dammegård vedr. leje eller forpagtning.


Den 21. maj var der igen møde i gruppen. Her blev Ivar Jørgensen valgt til sekretær for gruppen. Preben Hansen havde haft mødet med Hans Dam. Der var intet konkret kommet ud af mødet, men det aftaltes, at Preben Hansen skulle arbejde videre med forhandlingerne med Hans Dam. Carsten Håkansson gennemgik et anlægs - og driftsbudget for en 9 huls bane. Carsten Håkansson gennemgik derefter selskabsformerne, og konklusionen blev, at der stiftes et A/S. Hos dette A/S kan så købes fradragsberettigede reklamepladser. Det blev samtidigt oplyst, at ca. 80 % af danske golfbaner er A/S.
Halle Lou-Møller og Jens Erik Munch oplyste, at der ind til nu foreligger ca. 60 tilsagn om bidrag á 5.000 kr. Gruppen var enige om, at det dobbelte antal bør tilstræbes. Halle Lou-Møller oplyste, at han fra anden side havde fået udarbejdet et skitseprojekt til anlæg af en 18-huls bane på Dammegårds og Lillegårds jorder. Alene på Dammegårds areal vil kunne etableres 13 huller.


Den 29.05 besigtigede Halle Lou-Møller, Poul Andersen, Carsten Håkansson, Preben Hansen og Ivar Jørgensen sammen med gårdejer Hans Dam Dammegårds arealer nord for Standmarksvejen. De østlige af gårdens bygninger blev ligeledes besigtiget med henblik på en vurdering af mulighederne for at
etablere garage/redskabsrum og klublokaler.Ved næste møde den 11.06 drøftedes projektets stilling i almindelighed samt det faktum, at såvel
Bornholmeren samt Bornholms Tidende på trods af initiativgruppens diskrethed havde fået nys om projektet og havde omtalt det i artikler, hvilket man var ked af og bange for kunne gå ud over forhandlingerne med Hans Dam. På næste møde den 26.06 kunne Preben Hansen imidlertid redegøre for sine drøftelser med Hans Dam. Man var enige om en forpagtningsafgift på 10 tdr. byg pr. tdr. land
efter kapiteltakst. Ligeledes var man enedes om, at golfbanen/klubben (hvis denne blev stiftet) skulle have forkøbsret til en pris, der var baseret på arealernes værdi til landbrugsformål og ikke som en golfbane. Hans Dam var i øvrigt interesseret i at medvirke ved både anlæg og drift. Det aftaltes, at Poul
Andersen skulle søge at få et møde i stand gennem borgmesteren mellem den samlede gruppe og repræsentanter for kommunalbestyrelsen.


Den 15.7 var der møde på Preben Hansens kontor. Til stede var Poul Andersen, Halle Lou-Møller, Preben Hansen og Ivar Jørgensen. Emnet var at fastlægge strategien for et møde senere på dagen med borgmesteren og kæmneren. Det aftaltes at fremlægge det fra første møde med borgmesteren i januar til den 15.07 passerede (planer, økonomiske overslag m.m) og dernæst spørge ind til, hvad man skønnede, at der måtte mangle. Ved mødet samme eftermiddag var det væsentlige punkt, at man fra kommunens side ønskede, at der dannedes en klub, så kommunen havde nogen at henvende sig. Man ønskede klubvedtægter, budgetter og gerne sammenholdt med Bornholms Golfklub. Inden dette arbejde gik i gang ønskede gruppen først at møde Bornholms Landøkonomiske Forenings udvalg for landboret.


Dette møde blev afholdt den 13.08 og gruppen var repræsenteret af Jørnn Lou-Møller, Halle Lou-Møller, Preben Hansen samt Ivar Jørgensen. Fra BLF deltog udvalgsformand Johan Sørensen, Chr. Kjøller og Peter Skjødt. Projektet blev forelagt og blev godt modtaget. Man blev tilrådet at tale med naboerne – også dem hvis ejendomme ikke blev direkte berørt – men som kunne tænkes at ønske tillægsjord. Det blev tilrådet at reducere området ved flytning af nord-grænsen mod syd. Udvalgsformanden udtalte, at han intet havde imod projektet, men at man selvfølgelig vil forfægte medlemmernes interesser overfor projektet, hvis nogen søgte bistand hos foreningen.

Den 20.08.1982 var hele initiativgruppen samlet i Sparekassens mødelokale. Der blev redegjort for mødet med BLF’s udvalg for landboret. Samtidigt kunne Jørnn Lou-Møller oplyse, at han havde talt med Kaj Ipsen på Sommergård, der var meget positiv overfor projektet og ville være til sinds at udleje/bortforpagte areal til en evt. udvidelse af banen. Næste punkt var at stifte en golfklub. Man enedes hurtigt om klubbens navn: Nexø Golf Klub. På stiftelsestidspunktet var der 27 medlemmer. Den samlede initiativgruppe blev bestyrelse. Halle Lou-Møller formand, Carsten Håkansson kasserer og Ivar Jørgensen sekretær. Derefter aftaltes, at Preben Hansen udarbejder aftale med Hans Dam og laver udkast til vedtægter for Nexø Golf Klub og aktieselskabet. Ivar Jørgensen udarbejder kortmateriale og ansøgning til Nexø Kommunalbestyrelse om lokalplan og om årligt tilskud på et beløb svarende til en kommunalt ansat ufaglærts årsløn.


Ved det næste møde den 07.09 fremlagde Preben Hansen referat af den stiftende generalforsamling i Nexø Golf Klub, vedtægter for klubben og udkast til kontrakt med Hans Dam samt udkast til vedtægter for Dueodde Golfbane A/S. Ivar Jørgensen fremlagde skrivelse til Nexø Kommunalbestyrelse med kortbilag. Efter en gennemgang af det fremlagte materiale, blev mindre ændringer vedtaget og det aftaltes at aflevere skrivelsen med bilag til kæmneren den 09.09. 1982. Endvidere aftaltes at mødes umiddelbart efter at kommunalbestyrelsen har behandlet henvendelsen. Dersom udfaldet bliver således, at projektet skal fremmes, forsøger vi først at få overblik over, hvilke tilladelser, der ikke vil være indeholdt i den færdige lokalplan og derefter søge disse indhentet. Vi skal have alle tilladelser samt bindende tilsagn om parter á 5000 kr. før lokalplan er endelig, således at tidsfristen for bindende aftale med Hans Dam ikke er til hinder for det videre forløb.


Ovenstående er en næsten ordret afskrift af de referater Ivar Jørgensen skrev i perioden fra oktober 1981 til 13.09.1982 og skildrer således med initiativgruppens ”egne” ord de tanker og handlinger disse fremsynede iværksættere gjorde sig i tiden fra ideen om en golfklub opstod til den var virkelighed. Desværre er kilderne til de næste års kæmpearbejde med forhandlinger med myndigheder – ikke mindst fredningsmyndigheder ikke i samme omfang blevet bevaret. Det er dog lykkedes mig at få fat i nogle avisreferater, der belyser det arbejde, der blev gjort fra efteråret 1982 frem til udgangen af 1984.
 

1982. Den første bestyrelse.

10 tdr. byg pr. tdr. land.

1982 - 1986. Nexø Golf Klub. En klub uden bane.

Fra venstre: Halle Lou-Møller, Vilhelm Kristensen og Calle Alexandersen på besigtigelse af Dammegårds jorder. I baggrunden Karen Marie Exsteen, mens Bent Kure skjuler sig lige bag Calle.
(Billedet er fra juni 1984 og taget af Kenny Nielsen, der sammen med sin kone Jette med billeder har dokumenteret klubbens udvikling fra start til midt i 1990'erne)

Den 16. maj 1984 afholdt Halle Lou-Møller sammen med klubbens PR mand Jens Erik Munch pressemøde i anledning af, at samtlige myndigheder nu har givet grønt lys for anlæggelsen af den planlagte bane. Klubben, der endnu ikke har nogen bane at spille på, har i dag ca. 60 medlemmer og en startkapital i Dueodde Golfbane A/S på ca. en halv million kroner.


Halle Lou-Møller redegjorde på pressemødet for det store arbejde det igennem det sidste 3 år har været at få lokalplan, ændring af fredningen på dette for længst fredede område samt dispensation fra landbrugspligten på visse arealer. Bl.a. havde det vist sig nødvendigt at få banearkitekt Frederik Drejer fra DGU til at skitsere en bane på 18 huller i stedet for de i første omgang påtænkte 9 huller for at få myndighederne til at godkende lokalplanen, hvilket havde forsinket projektet en rum tid. Dernæst havde man måtte udskyde planerne et helt år, idet der måtte laves en helt ny fredningsplan for området, før anlægsarbejdet kunne påbegyndes. Nu, da det hele endelig er på plads, må det siges, at alle har
været meget positive overfor at nå et resultat. Lokalplanen er netop gennem offentlighedsperioden, hvor der kun var ganske få formelle indsigelser. Dammegård er lejet på langtidskontrakt og landbrugsministeriet har ophævet landbrugspligten. I første omgang etableres kun en halv bane, dvs. ni huller. Banen er som nævnt tegnet af den navnkundige banearkitekt Frederik Drejer fra Dansk Golf Union.

 

 

 


Der var i 1985 stadig ingen bane. Ved generalforsamlingen i den 4 marts 1985 fortælles det, at entreprenør Johs. Pihl nu er gået i gang med arbejdet med at anlægge banen, men på grund af det usædvanligt våde efterår blev arbejdet forsinket, og græsset sået så sent, at banen ikke var tilgroet tilstrækkeligt endnu. Der manglede yderligere lidt såning omkring banens huller, så banen ville nok
ikke være klar til at tage i brug før i 1986. Medlemstallet var nu på 89. Bestyrelsen har hidtil bestået af den gruppe, der arbejdede med at få klubben oprettet. Nu blev der valgt en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf de fire samtidigt repræsenterede Dueodde Golfbane A/S: Halle Lou-Møller, Jens Erik Munch, Jørnn Lou-Møller og Poul Andersen.


De øvrige medlemmer af arbejdsgruppen, Ivar Jørgensen, Preben Hansen og Carsten Håkansson ønskede ikke genvalg. De blev i bestyrelsen afløst af Bent Kure, Johnny Jensen og Vilhelm Kristensen. Revisor blev Carl Alexandersen.

På billedet ses fra venstre:

Carsten Håkansson, Jens Erik Munch,

Vilhelm Kristensen og Halle Lou-Møller

ved den 1. ordinære generalforsamling i
klubbens historie.


Generalforsamlingen adskilte sig lidt fra det vi kender i dag, idet formanden Halle Lou-Møller i dagbladene inden opfordrede til, at også ikke medlemmer mødte frem, og derved kunne blive orienteret om golfsporten generelt og om de lokale planer. Halle kunne på generalforsamling oplyse, at klubben nu er optaget i DGU, og at man fortsat ville kunne spille på BGK’s bane i Robbedale og
bruge den lille ”slagbane” på 4 huller på Dueodde, indtil selve banen på Dueodde var klar. Man havde fra bestyrelsen engageret BGK’s træner John
Grundy 2 gange ugentlig, således at alle voksne medlemmer kunne få 2 lektioner om året, mens der var juniortræning en gang om ugen. Kontingentet var sat til 350 kr. om året for voksne, men forventedes at blive 1200 kr., når banen var klar. I løbet af 1985 forlod Vilhelm Kristensen øen og Poul Erik Harild indtrådte i bestyrelsen, hvor han blev valgt til sekretær.


Som det fremgik af Ivar Jørgensens referat fra de første møder i initiativgruppen ønskede man i 1982 en hurtig behandling af lokalplanen, så man i efteråret kunne gå i gang med at så græs. I oktober 1985 fremgår det af en artikel i Bornholms Tidende, at på trods af myndighedernes velvilje, så har deres
arbejde (lokalplaner, landbrugsministeriet og ikke mindst fredningsmyndigheder) gjort, at man først kan blive færdige i 1986. Klubbens bestyrelse besluttede derfor, at man kunne bruge tiden i 1985-1986 til at lave klubhus, idet man på det tidspunkt brugte et telt opstillet ved driving-range, der dengang lå, der hvor der i dag er par 3 bane. Man forhandlede derfor med Hans Dam og blev enige med ham om at ombygge svinelængen mod vest til klubhus.

Byggeriet blev delvis foretaget af klubbens egne medlemmer og er vel typisk for den pionerånd, som altid har hersket i NGK. Halle Lou-Møller vurderede den gang, at medlemmernes indsats sparede klubben for 200.000 kr. Han kunne samtidigt konstatere, at de samlede etableringsomkostninger for aktieselskabet Dueodde Golfbane nu lå på 1,6 millioner, hvoraf ca. 450.000 kr. var hentet gennem aktietegning og resten gennem lån og ved jobskabelsesmidler.

Halle Lou Møller, Hans Dam og landmåler

ser på banens layout.

Udsigten fra nuværende hul 14 mod

hul 18.

Fra et bestyrelsesmøde den 29. november 1985 fremgår det, at en del af arbejdet på klubhuset skulle laves af Hans Bech, og at pengene var fremskaffet ved at enkelte medlemmer havde optaget personlige lån, hvoraf provenuet blev overgivet til klubben. Medlemmerne afholdt selv rentudgifterne. Klubben
betaler tilbage senest 1/1.1989.

Har vi stadig den ånd blandt klubbens medlemmer? Imponerende hvad disse ildsjæle gjorde i klubbens opstartfase og fortsatte med at gøre mange år frem.

Indvielse den 2. august 1986.

I løbet af 1986 begyndte man så småt at kunne spille på spille på den rigtige 9 huls bane. Bestyrelsen besluttede imidlertid, at man ikke ønskede nogen officiel indvielse af banen før også klubhuset stod færdigt, og man således kunne præsentere det færdige projekt for såvel myndigheder, erhvervsliv, presse og den golfinteresserede bornholmske befolkning. Dette skete den 2. august næsten 5 år efter at Halle Lou-Møller afholdt orienteringsmøde for 5 frysende golfinteresserede mennesker og såede ideen hos disse pionerer.

foto7.JPG
foto8.JPG

Kaffepause. Kenny Nielsen, Poul-Erik Harild og Halle Lou - Møller.

Intet blev lavet uden formand Halle Lou- Møllers skarpe overblik og opsyn.

bottom of page