GENERALFORSAMLING i NEXØ GOLFKLUB 2020

 

Der indkaldes hermed til ordinær GENERALFORSAMLING i NEXØ GOLFKLUB. Generalforsamlingen afholdes i Folkets Hus i Snogebæk søndag d. 23. februar 2020 kl. 1000 - 1200 i henhold til vedtægterne.


Dagsorden:


1. Valg af dirigent.


2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.


3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Det reviderede regnskab udleveres ved henvendelse på kontoret fra 9. februar.


4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af indskud og medlemskontingenter.


5. Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen fremlægger forslag om administrativ ændring af ordlyden i vedtægternes §2 som en konsekvens af vedtagelsen af købet af Dueodde Golfbane på den ekstraordinære generalforsamling. Følgende nye ordlyd foreslås:
Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til golfsporten.
Klubben skal drive en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet.
Den gamle tekst lød:
Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til golfsporten.
Klubben skal i henhold til lejeaftale med Dueodde Golfbane A/S, der giver klubben brugsret til golfanlæg, drive en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet.


6. Forslag fra medlemmerne.
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne.


7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter


På valg er:
Dorthe - modtager genvalg
Liza - modtager genvalg
Berit - modtager genvalg
Frank - modtager ikke genvalg
Torkil afgår efter eget ønske midt i sin valgperiode, der skal derfor vælges fire personer for to år og én person for ét år.


8. Valg af revisor og revisorsuppleant.


9. Eventuelt


Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.
Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtagelse af vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt halvdelen af medlemmerne forlanger det. Ved personvalg skal der dog altid afstemmes skriftligt.


Der serveres Kaffe, te og kringle.


Vel mødt...


Frank Kiel Rasmussen
Bestyrelsesformand