Generalforsamling 2019

Der indkaldes hermed til ordinær GENERALFORSAMLING i NEXØ GOLFKLUB.

 

Generalforsamlingen afholdes i Folkets Hus i Snogebæk 

Søndag d. 24. februar 2019 kl. 1000.

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af indskud og medlemskontingenter

5. Forslag fra bestyrelsen

6. Forslag fra medlemmerne

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og supplean­ter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Eventuelt

 

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Dog kræver vedtagelse af vedtægtsændringer, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for.

 

Afstemning skal foretages skriftligt, såfremt halvdelen af medlemmerne forlanger det. Ved personvalg skal der dog altid afstemmes skriftligt.

 

Der serveres Kaffe, te og kringle.

Vel mødt...

 

 

Frank Kiel Rasmussen

Bestyrelsesformand